Vad är "riktigt" Engagemang?

Postad av Ung&Dum Crew > Olof : 28 Februari 10:05

När vi kikar på samhället ser vi hur det finns en tydlig åldersmaktordning. Vi har tidigare skrivit om hur åldersmaktordningen funkar och vad det finns för mekanismer inom den. Ett av huvuddragen är att det finns en generellt nedvärderande bild av barn och unga. Detta får en rad olika konsekvenser, bland annat i hur barn och ungas engagemang värderas.

Vuxencentraliserat synsätt
När barn och ungas engagemang bedöms görs det utifrån ett vuxencentraliserat synsätt. Det engagemang som liknar det engagemang som vuxna utövar lyfts fram och får statuera det bra eller "riktiga" engagemanget. Allt det andra engagemanget som vuxenvärlden inte känner igen sig i avpolitiseras och görs till något oviktigt, onyttigt och skadligt.

Vad kommer med på ditt CV?
Ett tydligt sätt att se på vad som räknas som "riktigt" engagemang är att se vad som kan tänka vara med på ditt CV när du söker sommarjobb. Om du sitter i en lokal styrelse för en ungdomsorganisation är chansen stor att detta kommer skrivas in på CV:t, du kanske till och med skriver med att du är marknadsföringsansvarig för den kommande föreläsningsturnén på kommunens sju högstadieskolor. Genom att skriva med detta kan du visa på att du är en engagerad person, att du är ansvarstagande och driftig.
Tyvärr så värderas engagemang olika. Chansen att du skriver med ditt engagemang i din dansgrupp på CV;t är inte särskilt stor. Vuxenvärlden skulle inte tolka detta engagemang som att du är en engagerad person, att du är ansvarstagande och driftig. Detta är snarare din personliga hobby. Trots att din roll i dansgruppen mellan träningstillfällena är att vara marknadsföringsansvarig för den worshopturné ni ska göra på kommunens samtliga fritidsgårdar för att öka intresset för dans.

Poängen med detta exempel är att engagemang värderas olika utifrån hur vuxenvärlden förstår och tolkar det. Trots att de båda engagemangen ovan innebära samma uppgifter och ansvar är det personen som sitter i styrelsen som anses hålla på med det "riktiga" engagemanget, det som är viktigt för omgivningen och som ger henom viktiga erfarenheter.

Genom projektet vill vi bredda bilden av vad som är "riktigt" engagemang och ta engagemanget på allvar. Vi vill tillåta barn och unga vara politiska i sitt engagemang och utmana vuxenvärldens tolkningsföreträda av vad som är "bra" och "riktigt" engagemang.Läs mina tidigare inlägg om åldersmaktsordning:
Om ålder och makt
Bloggens andra vecka
Barn och unga är inte framtiden - de är nu!Kommentarer


Olof Svensson

Olof Svensson
02 Mars 16:35

Skiljer sig verkligen vuxna engagemang från barn och ungas, och på vilket sätt?

När vi tittar på engagemang i stort så ser vi att engagemanget varierar mellan gruppen vuxna och gruppen barn/unga på olika sätt, både innehållsmässigt och i form. Nedan presenteras fyra olika ingångar.

1.Mycket av engagemanget genomförs åldersseparatistiskt.
Detta kan vi se både inom det traditionella civilsamhället och inom andra engagemangsformer. Det är få styrelser/nätverk/aktiviteter som har ett tvärsnitt av befolkningen representerad, istället ser vi ofta att organiseringen sker ur en åldersindelning.

2. Äldre har mer makt än yngre.
För oss handlar ålder om makt, även inom civilsamhället. När det finns en styrelse/nätverk med en heterogen hopsättning ser vi att det är betydligt större chans att du innehar maktpositioner, bli lyssnad till och får sätta agendan om du råka ingå i kategorin ”vuxen”. Detta tänker jag leder till (även om det ingår ett par barn/unga i styrelsen) att verksamheten och genomförandet blir vuxencentraliserad. Många av de ungdomsorganisationer vi ser idag har en gång kommit till som reaktion på att barn och ungas tankar och perspektiv inte tagits tillvara på inom redan befintliga föreningar. Vilket är en direkt följd av åldersmaktordningen.

3. Vuxna ska leda/lära, barn och unga ska ledas/läras.
Inom åldersmaktordningen ingår vilka roller barn/unga och vuxna kan och ska ingå i. De två tydligaste principerna är:

• Barn/unga förväntas vara motsats till vuxna, vilket även speglas i vilka roller barn/unga och vuxna kan ingå i relation till varandra.

• Barn/unga ska läras och vuxna ska lära.
Dessa principer är tydliga i hur vi byggt hela vårt samhälle Barn/unga är föremål för fostran och fostran ska ske av den vuxne. Vi ser det i skolsystemet, vi ser det på stan i vem som har utrymme att ge en tillsägning, vi ser det i civilsamhället i hur verksamheten är uppdelad i äldre som leder och yngre som deltar. Denna tillsynes självklara indelning menar vi är en följd av åldersmaktordningen och leder till att barn och ungas kompetens nedvärderas, barn/unga passiviseras och det blir svårare för barn/unga att iträda roller som traditionellt sätt kopplas till den vuxne/upplärande rollen.

4. Ungas engagemang avpolitiseras.
Engagemang som i högst grad är politiskt görs på olika sätt opolitiskt när det är barn/unga som genomför det. Det följer logiken i att barn/unga förväntas vara motsats till vuxna som presenterades ovan. Rollen att vara en politisk aktör tillskrivs den ”vuxne”, inte barn/unga.
När ungdomsorganisationers verksamhet presenteras i media läggas fokus på vad det är för mat, hur de övernattar, etcetera. Inte på innehållet eller organisationens politiska budskap.
När unga tar initiativ till manifestationer eller demonstrationer avpolitiseras initiativet genom att beteckna det som omoget, oskyldigt, ”gulligt att de engagerar sig” etcetera. Manifestationer som samlar en så pass stor grupp så det inte går att förlöjliga eller förminska målas initiativet ut det som ett potentiellt samhällshot genom att prata om de som manifesterar som huliganer som bara vill skapa oordning och kravaller.
Och vips är initiativet avpolitiserat och återigen kommer inte barn och ungas frågor upp på dagordningen.

//olof

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf