Barn och unga är inte framtiden - de är nu!

Postad av Ung&Dum Crew > Olof : 16 Februari 10:16

De senaste dagarna har vi hänvisat en hel del till barnrätt och förespråkat ett barnrättsperspektiv istället för ett barnperspektiv. Men vad är egentligen barnrätt?

I FN:s konvention om barnets rättigheter beskrivs och fastslås alla barn och ungas rättigheter. Rättigheterna, artiklarna, är lika viktiga var och en för sig som de är till- sammans. De är absoluta och okränkbara. Med rättigheter följer inte skyldigheter för barn och unga. Vi kopplar inte ihop rättigheter med skyldigheter eftersom rättigheterna i Barnkonventionen är absoluta. Barn och unga behöver alltså inte prestera på ett visst sätt för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det är staten och de vuxna i samhället som har det gemensamma ansvaret för att skapa förutsättningar och möjligheter för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Det är viktigt att barn och unga själva är delaktiga i förverkligandet av rättigheterna. För att nå detta krävs det att samhällets samlade värderingar, normsystem och strukturer inte hindrar barn och ungas rättigheter. Idag hindras många barn och unga genom en nedvärderande barnsyn. Genom att fokusera på ett barnrättsperspektiv kan vi med hjälp av Barnkonventionen ändra synen på barn och unga och de normsystem som verkar tvingande och begränsande i barn och ungas vardag. Med ett barnrättsperspektiv kan vi börja problematisera vuxnas makt över barn och unga.

Vi vill stärka bilden av att barn och unga är en viktig resurs och självklar del av samhället. När det talas om barn och unga idag talas det ofta i termer av att de ska vårdas och beskyddas, att de är vår framtid, att de förstår när de blir äldre eller att de inte kan ta egna välgrundade beslut. Detta synsätt vill vi bryta. Barn och unga ska sättas i främsta rummet där barns och ungas behov, viljor, åsikter och upplevelser värderas likvärdigt med vuxnas. Vi ser barn som fullvärdiga medborgare, som kompetenta och unika individer som är värdefulla och viktiga här och nu.

För att utjämna ojämna maktförhållanden och skapa en icke-diskriminerande tillvaro som inte begränsar barn och unga i deras vardag måste vi börja problematisera normsystemen i grunden. Barn och unga måste få förutsättningar att ta makt över sina egna liv och bryta med de normer som de upplever som tvingande och begränsande. Att frigöra oss från de begränsningar som kommer med normer kring åldern och "svenskhet" är ett måste för att förverkliga Barnkonventionen och öka alla barn och ungas handlingsutrymme.


Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf